KURSY


Kwalifikacyjne kursy zawodowe

 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (NOWOŚĆ) !!!

Kwalifikacyjny kurs zawodowy  to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji .

Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy

z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.

 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w roku szkolnym 2012/2013 w CKU w Zespole Szkół Budowlano-Elektrycznych 

 

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji/
kwalifikacyjnego kursu zawodowego

Liczba godzin na kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacji
Symbol cyfrowy zawodu
Nazwa zawodu, w którym wyodrębniono daną kwalifikację

Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów z uwzględnieniem BHP, PDG, JOZ, KPS

godziny
kwalifikacje

OBSZAR BUDOWLANY (B)

B.5

Montaż systemów suchej zabudowy

250
712905

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

350
PKZ (B.c)
B.9

Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

340
712618

monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych

350
PKZ (B.e)
B.18

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

600
711204
350
PKZ (B.c)
311204

technik budownictwa

430
PKZ (B.c)
PKZ (B.k)
OMZ

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

E.6

Wykonywanie instalacji i urządzeń elektrycznych

400
311408

technik elektronik

400
PKZ (E.a)
PKZ (E.c)
OMZ
E.7

Montaż i konserwacja urządzeń elektrycznych

450
311303

technik elektryk

400
PKZ (E.a)
PKZ (E.c)
OMZ
E.12

Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

360
351203

technik informatyk

270
PKZ (E.b)
OMZ

Dodano: 08-09-12